هالندده چیت ایللیک لر گه قرشی خشونت آرتیب بارماقده

اوشبو حقیقت قیلینگن بیر تحقیقات نتیجه سیده کورینگن

هالندده چیت ایللیک لر گه قرشی خشونت آرتیب بارماقده

هالندده اوتگن ییلده چیت ایللیک لر گه قره تیلگن اِرقچی خشونت و تهدید میزانی نینگ آرتیب کیتگن لیگی بیلدیریلدی. 

وَروِی جونکر انستیتوتی تامانیدن قیلینگن بیر تحقیقات نتیجه سیده ارقچی لیک حادثه لری بیلن علاقه لی بیر راپور تیارلندی. 

اوشبو راپور گه کوره, اوتگن ییلده ارقچی خشونت و ارقچی تهدید میزانی نینگ آرتیب کیتگن لیگی کورینگن. 

راپورده, چیت ایللیک لر گه قره ته 2016 – ییلده 2 مینگ 247 خشونت حادثه سی نینگ یوز بیرگن لیگی بیلدیریلرایکن, اوشبو حادثه لرنینگ 6 فایزی نینگ ارقچی خشونت و 4 فایزی نینگ ایسه ارقچی تهدید دن عبارت ایکن لیگی معلوم قیلیندی. 

عینی دمده راپورده اوتگن ییلده واقعه سانی نی نینگ بیر مینگ 902 گه توشگن لیگی معلوم قیلینرایکن, اوشبو واقعه لرنینگ 19,3 فایزی نینگ ارقچی خشونت و 16,1 فایزی نینگ ایسه ارقچی تهدید دن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی.

راپورده, مسلمان لرگه قرشی خشونت حادثه لری گه هم اورین اجره تیلدی. 

شونده ی قیلیب, 2016 – ییلده مسلمان لر گه قره ته 364 خشونت واقعه سی نینگ یوز بیرگن لیگی و اوشبو حادثه لرنینگ 4 فایزی نینگ ارقچی خشونت و 7 فایزی نینگ ایسه ارقچی تهدید دن عبارت ایکن لیگی معلوم قیلیندی. 

اوتگن ییلده 213 واقعه نینگ یوز بیرگن لیگی و اوشبو حادثه لرنینگ 11,3 فایزی نینگ ارقچی خشونت و 12,7 فایزی نینگ ایسه ارقچی تهدید دن عبارت بولگن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو راپورگه کوره, اسلام هراسلیک دایره سیده قیلینگن و خساره گه سبب بولگن خشونت حادثه لری میزانی نینگ 2016 – ییلده 11 فایز ایکن, اوتگن ییلده ایسه اوشبو رقم 17,8 فایز گه کوتریلیب کیتگن.علاقه لی ینگی لیکلر