تورکیه نینگ گوبَکلی تپه ساحه سی یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی

تورکیه نینگ گوبَکلی تپه ساحه سی یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی | تورکیه نینگ گوبَکلی تپه ساحه سی یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی

تورکیه نینگ گوبَکلی تپه ساحه سی یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی

تورکیه نینگ گوبَکلی تپه ساحه سی یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی. اوشبو ساحه تورکیه نینگ شانلی اورفا ولایتیده اورین آلماقده.  


لیبل: شانلی اورفا , تورکیه