تورکیه ده موترنینگ تولیدی یوقاری کوتاریلیب کیتگن

وطنی موترگه علاقه کوپه ییب بارماقده

تورکیه ده موترنینگ تولیدی یوقاری کوتاریلیب کیتگن

تورکیه ده اوتگن ییل 2016 ییلی گه کوره، توپلم اوتوموتیف تولیدی 13 فایز کوپه ییب 1 ملیون 674 مینگ گه، اتوموبیل تولیدی ایسه 18 فایز کوپه ییب 1 ملیون 121 مینگ گه بارگن. هم توپلم اوتوموبیل همده اوتوموتیف تولیدی اینگ یوکسک سویه گه ییتیب باردی.


لیبل: تولید , موتر

علاقه لی ینگی لیکلر