خداوند بونده ی بیر ترافیکی حادثه نی هیچ کیمسه گه کورستمه سین

خداوند بونده ی بیر ترافیکی حادثه نی هیچ کیمسه گه کورستمه سین. حادثه جریانیده موتر نینگ ایچیدن توشیب کیتگن هیداوچی جان بیردی.