اوزبیکچه ینگی لیکلر دستوری سه شنبه

خبر خلاصه لری...