Балканите-Текущи събития 85

Транспортната система на балканските страни...

Балканите-Текущи събития 85

Транспортната система на дадена страна е показател за найния напредък. Въпреки че ефективността на транспортната система на дадена страна не гарантира икономическия й успех, вероятността за обезпечаването на икономически ръст без съществуването на подобна система е много малка. Проучванията относно транспортната инфраструктура в балканските страни показва колко слабо развита е тя. Изживените войни, ембаргото, политическата и икономическа дестабилност са основните причини разясняващи недостатъчността на транспортната инфраструктура в балканските страни.

Важна част от транспортните инвестиции в балканските страни са реализирани през 70те и 80те години на 20 век, а в последствие не е отдадено достатъчно значение на поддръжката и ремонта. Под въздействието на войните, икономическата дестабилност и политическия хаос на Балканите транспортната инфраструктура пострада сериозно и не бе развита достатъчно.  Именно поради това обезпечаването на ефективна транспортна инфраструктура е сред приоритетите на регионалните страни.

Според проучване проведено от Световната банка, учрежденията и следваните политики в транспортния сектор в балканските страни са много слаби. В доклад публикуван от Европейската комисия се акцентира, че подобряването на транспортната инфраструктура без да бъде очертана нова правна и институционална рамка  няма да осигури устойчива мобилност. Страните от Западните Балканите провеждащи редовни срещи в рамките на Берлинския процес освен развитието на физическата инфраструктура дискутират и хармонизацията на политиките водени в сферата на транспорта.

Недостатъчните задгранични връзки, разпокъсаността на транспортната мрежа и небалансираното ползване на различните видове транспорт са сред другите проблеми пред които е изправен транспортния сектор в страните от Балканите. Транспортните връзки между някои балкански страни не са на желаното ниво поради националистическите течения, противоречивите икономически интереси и факта, че до близкото миналото между страните в региона не бяха водени добросъседски политики. Транспортните връзки между Балканите и Западна и Североизточна Европа също трябва да бъдат подобрени.

Въсщност поради стратегическото си географско местоположение Балканите би трябвало да бъдат важен транзитен регион от гледна точка на интермодалния транспорт. Освен това паневропейските транспортни коридори преминаващи през региона допринасят за развитието на интермодалния транспорт. Въпреки това интермодалният транспорт не е достатъчно развит. Интермодалният транспорт се използва едва при 1 % от доставктите на товари в страните от Западните Балкани.

Освен това продължават и проблемите изживявани на граничните контролни пропускателни пунктове в балканските страни. Дългият престой на граничните пунктове от една страна води до увеличение на разходите по транспорта, а от друга страна е причина за възникването на неопределеност в транспортните услуги. Причина за дългото чакане на граничните пунктове  е не само настоящата инфраструктура, но и някои процедури. Въпреки че през последните няколко години част от проблемите бяха преодолени продължаващите приложения все още са пречка пред регионалната икономическа интеграция и развитието на интермодалния транспорт.

В региона се изпитва нужда от по-ефектива транспортна система не само от гледна точка на икономическата и политическа стабилност на региона, но и от гледна точка на международния транзитен транспорт. Възникването на нови независими държави през 90те години на 20тия век и откриването в тези рамки на нови гранични контролно пропускателни пунктове повлия отрицателно върху международния транзитен транспорт реализиращ се през региона.

Инициативите за подобрението на транспортната инфраструктура в Балканските страни са от голямо значение и от гледна точка на Турция. Турция реализира над 50 % от износа си за Европа.  Балканите на свой ред пък са важен транзитен регион от гледна точка на търговията между Турция и страните от Западна Европа.

ЕС е главният актьор за преструктурирането на транспортната инфраструктура в балканските страни. Брюксел от една страна се опитва да внедри своите транспортни стандарти сред новите членове на ЕС, а от друга страна се опитва да привлече страните кандидат членки и потенциални членове от балканските страни в европейската транспортна система. За съжаление обаче поради липсата на средства този процес напредва много бавно.

Турция се нае да подкрепи проекта за автобана Сараево-Белград, който се очаква да възлезе на 800 милиона долара, но поради факта, че Босна и Херцеговина и Сърбия не са се договорили по кой маршрут ще преминава автобана все още не са претприети конкретни стъпки за реализацията на проекта. Още новини по темата