مسکو تاریک ترین ماه تاریخ خود از سر گذرانید

در ماه دسامبر سال 2017 در مسکو خورشید صرف به مدت 6 الی 7 دقیقه رویت یافت

مسکو تاریک ترین ماه تاریخ خود از سر گذرانید

در ماه دسامبر سال 2017 در مسکو خورشید صرف به مدت 6 الی 7 دقیقه رویت  یافت

رامان ویلفاند، مدیر مرکز هواشناسی روسیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که خورشید در ماه دسامبر گذشته در مسکو به دلیل ابرهای زیادی که آسمان این شهر را پوشانده بودند، صرفا به مدت 6 تا 7 دقیقه رویت یافت.

وی با بیان اینکه این مقطع  زمانی به صفت تاریک ترین ماه برای شهر مسکو در تاریخ به ثبت رسید، افزود: اهالی این شهرپس ازشنیدن این خبرمیگویند؛ "ما اکنون فهمیدیم که چرا افسرده هستیم".

گفتنی است خورشید درماه دسامبرسال 2000 درپایتخت روسیه صرفابه مدت سه ساعت رویت یافته بود.اخبار مربوطه