آغاز فصل جشنهای عروسی هندی میلیون دالری در آنتالیا

درماه اپریل جشنی 15 میلیون دالری در آنتالیا برگزار خواهد شد

آغاز فصل جشنهای عروسی هندی میلیون دالری در آنتالیا

فصل جشنهای عروسی هندی در آنتالیا، با تختهایی که از سوی 4 تن حمل شده و با سنگهای براق و درخشنده تزئین شده است، آغاز گردید.

اولین جشن عروسی 3 روزه هندی، در مرکز گردشگری بلک و در یکی از هوتلهای پنج ستاره آغاز شد.

شرکت هماهنگ کننده این جشن عروسی 1 میلیون دالری، ابراز داشت: "این یک عروسی سطح متوسط میباشد. در ماه اپریل یک عروسی 15 میلیون دالری ترتیب خواهیم داد که در سطح جهان از آن سخن خواهند گفت."اخبار مربوطه