13 ام فبروری مصادف است با روز بین المللی رادیو

درتاریخ 13 ام فبروری سال 1946 ایستیشن رادیوی بین المللی سازمان ملل اساس گذاشته شد

13 ام فبروری مصادف است با روز بین المللی رادیو

درتاریخ 13 ام فبروری سال 1946 ایستیشن رادیوی بین المللی سازمان ملل اساس گذاشته شد. بعدا این روزاز جانب اداره یونیسکو به صفت روز بین المللی رادیو مسمی گردیده همه ساله از آن بدین مناسبت تجلیل بعمل می اید. امرور مصادف است با 13 ام فبروری روز جهانی رادیو. این رادیو در سطح جهان یکی از آن جمله رادیو هاییست که میتوان به بسیار آسانی بدان دسترسی پیدا کرد، به مسایل ومطالب حادروز را به شکل جامع در ان واحد باخبر شد. این رادیو دراین راستا بطور روز افزون پیشرفتهایی چشمگیری بدست أورده است. این رادیو مسایلی چون حوادث جنگی، درگیریها و جنگهای داخلی، خبرهایی مرتبط با مسایل مهاجرین را که مورد توجه سازمان ملل قرار داشته است با سرعت هرچه بیشتر دران واحد بوسیله نصب یک بطری بسیط درآن در دسترس شنونده گان و علاقمندانش قرار میدهد. یونیسکو از طریق این رادیو به اکثر نقاط دنیا بهترین و صحیح ترین اخبار را دراسرع وقت دردسترس قرار میدهد. این اداره بدلیل اینکه  این رادیومطمین ترین ودرسترین اخباررا درموقع معینه اش به شنونده گان خویش عرضه میدارد، با تجلیل از این روزآنرامورد تشویق قرار میدهد. برای اینکه از رادیو به صفت یک وسیله موثر در جهت خدمات انسانی استفاده کرده بتوانید، از سایت خبری "radio-in-a-box" سازمان ملل استفاده کرده میتوانید.اخبار مربوطه