نایل چلبی: " ناگزیر از تاسیس اتحادیه کشورهای تورکی همچون اتحادیه اورپا هستیم"

نشست خبرنگاران بخش نشرات خارجی TRTبا رئیس و معاونین "اتحادیه پارلمانترهای جهان تورک"

نایل چلبی: " ناگزیر از تاسیس اتحادیه کشورهای تورکی همچون اتحادیه اورپا  هستیم"

به دعوت رئیس "اتحادیه پارلمانترهای جهان تورک" دیروز حدود ساعات 1-3 در صالون کنفرانسهای مجلس ملی تورکیه، نشست خبرنگاران بخش نشرات خارجی TRTبا رئیس و معاونین این اتحادیه برگذار گردید.

در این نشست که تحت ریاست "نایل چلبی" رئیس اتحادیه پارلمانترهای جهان تورک ترتیب یافت،  برعلاوه سفیر کبیر "خلوصی قلچ"، کوردیناتور بخش روابط خارجی این اتحادیه و "یوکسل دییرجان" مسئول بخش مطبوعاتی ومعاونین ارشد این اتحادیه ، ژورنالیستان و خبرنگاران بخش زبانهای خارجی رادیو تلویزیون دولتی تورکیه شرکت داشتند.

هدف ازراه اندازی این نشست بیان ضرورت تشکیل " اتحادیه کشورهای تورکی همچون اتحادیه اوروپا" بوده است.

چلبی با بیان اینکه این اتحادیه درسال 2013 بنیانگذاری شده اسن و از همان آغاز تاکنون تحت ریاست اشان به فعالتهای خویش ادامه میدهند، گفت: " دیگر زمان آن رسیده است تا مانیزدر اسرع وقت مبادرت به تشکیل اتحادیه جهان تورک بنماییم."

او گفت میخواهم بگویم که اتحادیه پارلمانتر های جهان تورک دارای مقام عالی تر از احزاب در تورکیه است. و اعضای مان متشکل از همه آگاهان احزاب مان میباشد.

 در شرایطی حساسی که قرار داریم همه چیز مانند اظهر من الشمس روشن است. تورکها به اتحاد و همبستگی سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و انسانی نیاز مبرم دارند. ما اینکار را با همکاری و اتحاد کشور های تورکی زبان آزاد و غیر وابسته و جمهوریت های خود مختار تورک خویش در عمل پیاده کنیم.

از آنجایی که به همگان معلوم است تورکیه همانند دوران جنگهای رهایی بخش ملی خویش در مقابله با یک جنگ اعلام ناشده یی از جانب همه کشورهای ابر قدرت جهان قرار گرفته است....

 تورکیه در جهت راه اندازی و ادامه عملیات شاخه زیتون در خاکهای سوریه کاملا حق به جانب است. ولی تورکیه در این راه از جانب متفقین سیاسی اش تنها گذاشته شده است. دیگر تشکیل اتحادیه کشورهای تورکی همانند اتحادیه اورپا الزم است. اگرما اتحادیه کشورهای تورکی را میداشتیم، تورکیه تا این حد تنها نمی ماند، و نیرویی که بتوان بدان اتکا داشت را میداشتیم. برای رسیدن به هدف " سیب سرخ مان" اتحاد تورکان ضروری است. جهان تورک میتواند با مفاهیم اقتصادی، کلتوری، انسانی و سیاسی با هم متحد گردد.

بناء درهر نقطه دنیا که تورکها زنده گی مینمایند، ایشان میتوانند از طریق وکلای شورا ها، ژورنالیستان، آگاهان و فعالان سیاسی و اجتماعی ، سرمایه داران و صاحبان کار خویش با ما پیوند برقرار نماییند.

اساس و پایه این اتحادیه را با هم یکجا به شکل خیلیهای قوی، مستحکم،  متعهد خواهیم گذاشت. ازهمهگان در جهت عضویت در اتحادیه پارلمانترهای جهان تورک صمیمیانه دعوت به عمل می اورم.اخبار مربوطه