اولین خط متروبس در شهر کابل پایه گذاری شد

فعالیتها در جهت ساخت وساز اولین متروبس در شهر کابل از جانب شهرداری کابل امروز به طول چهار کیلومتر آغاز شد

اولین خط متروبس در شهر کابل پایه گذاری شد

فعالیتها در جهت ساخت وساز اولین متروبس در شهر کابل از جانب شهرداری کابل امروز به طول چهار کیلومتر آغاز شد.

گفته میشود که  این خطف چهاراهی برکی را به سرای شمالی وصل می‌کند.

خط نخستین متروبس کابل دو بخش پر ازدهام شهر کابل را به هم وصل میکند؛ از چهاراهی برکی آغاز و به سرای شمالی ختم میشود.

این نخستین خط متروبس دارای طول۴۰۰۰ مترو عرض ۶۰ متر خواهد بود.

سرپرست شهرداری کابل در نشست خبری دیروز پنجشنبه بیان داشته بود که در پایان امسال کار ساخت یک خط مترو بس دیگر نیز در شهر کابل آغاز خواهد شد.

همچنان ۳۷۵ کیلومتر جاده در ناحیه‌های سیزده، یازده، چهار، دوازده و شماری از ناحیه‌های دیگر تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

سرپرست شهرداری تعهد می‌کند که در سال جاری از ۳۸۵ کیلو متر جاده های شهر کابل در بخش‌های گوناگون شهر بهره برداری خواهد شد.

سرپرست شهرداری همچنان افزود که شش پارک تفریحی در سال جاری در کابل احداث خواهد شد.اخبار مربوطه