مراسم 744-امین سالگرد وصال مولانا آغاز شد

مراسم بین المللی 744-امین سالگرد وصال مولانا با "راهپیمایی برادری" و "دعای گلبانگ" آغاز شد

مراسم 744-امین سالگرد وصال مولانا آغاز شد

مراسم بین المللی 744-امین سالگرد وصال مولانا با "راهپیمایی برادری" و "دعای گلبانگ" آغاز شد

در چارچوب این مراسم، ابتدا اعضای پروتکل و شهروندان در آرامگاه شمس تبریزی گردهم آمدند

اعضای پروتکل و شهروندان سپس همراه با گروه مهتران نیروهای مسلح تورکیه تا میدان مولانا راهپیمایی کردند. گروه مهتران در میدان مولانا به اجرای کنسرت پرداخت

"راهپیمایی برادری" که از آرامگاه شمس تبریزی آغاز شده بود در موزیم مولانا به پایان رسید.

در سماخانه درگاه مولانا سمازن های کودک به اجرای آیین "سماع" پرداختند

فخری اوزچقیر سرگروه سماع زن ها دعای گلبانگ را خوانداخبار مربوطه