آژانس انرژی اتمی باید بطور جدی برنامه هسته ای اسراییل را بررسی کند

رضا نجفی سفیرونماینده دائم ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی، درشورای حکام آژانس باانتقادازسیاست دوگانه غرب خواهان رسیدگی جدی به برنامه هسته ای اسراییل شد

آژانس انرژی اتمی باید بطور جدی برنامه هسته ای اسراییل را بررسی کند

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان نشست فصلی جون شورای حکام طی سخنانی که در چارچوب طرح موضوع توانمندی های هسته ای رژیم اسرائیل ارائه شد، ضمن یاددآوری محکومیت شدید برنامه سلاحهای هسته ای این رژیم ازسوی کشورهای عضو جنبش عدم متعهد خواستار توجه دقیق و رسیدگی جدی به این موضوع از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و برنامه هسته ای نظامی رژیم اسرائیل را مایه نگرانی جدی ملتهای منطقه و جامعه بین المللی دانست. 

نماینده ایران همچنین ضمن انتقاد شدید ازسیاست زدگی ورفتاردوگانه غرب دراین زمینه، خواستارمنع کامل هرگونه همکاری وانتقال موادوتجهیزات هسته ای به این رژیم شدونسبت به تاثیرات منفی برنامه هسته ای این رژیم برامنیت منطقه واعتبارمعاهده عدم اشاعه هسته ای هشدار داد.

نماینده کشورهای عربی نیزدراین نشست طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمایت غرب ازتوانمندی های هسته ای رژیم صهیونیستی وبه شکست کشاندن کنفرانس 2015 ان پی تی، خواستار الحاق بی قید وشرط اسراییل به ان پی تی وقرارگرفتن تاسیسات هسته ای این رژیم تحت پادمانهای آژانس شدوتاکیدکردکه تاتحقق این امرموضوع توانمندیهای هسته ای اسراییل که تهدیدی برای منطقه وجهان است باید دردستورکارآژانس باقی بماند.

به گزارش ایرنا، هیات آمریکاونماینده اتحادیه اروپاضمن حمایت ازاسرائیل، ازطرح این موضوع دراین نشست انتقادکردند.

نشست فصلی ماه جون شورای حکام ازروزدوشنبه این هفته آغازشده وروزجمعه پایان مییابداخبار مربوطه