عنعنه لاس لومیناریاس Las Luminarias

(10).jpg | عنعنه لاس لومیناریاس

 (10).jpg

بنابر عنعنه لاس لومیناریاس Las Luminarias مروج از قرن 18 میلادی بدینطرف، درتاریخ 17 جنوری امسال نیز مانند گذشته در اسپانیا برای پاک شدن از گناه ها و بدیها  با خیز زدن سواربراسپهااز بالای اتش میگذرند.


برچسب ها: عنعنه لاس لومیناریاس , Las Luminarias