بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش قیمت مفادبانکی گرفت

بانک مرکزی آمریکا فد تصمیم خود در مورد مفاد بانکی را اعلام کرد

بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش قیمت مفادبانکی گرفت

بانک مرکزی آمریکا فد تصمیم خود در مورد مفاد بانکی را اعلام کرد.

بانک مرکزی آمریکا با تجدید نظر در سیاست بهره ای خود تصمیم گرفت تا میزان مفاد را بین 1 الی 1اعشاریه 25 فیصد افزایش دهد.

بانک مرکزی آمریکا در ماه مارچ نیز قیمت بهرهای خود را بین 0 اعشاریه 75 فیصد الی یک فیصد افزایش داده بود.اخبار مربوطه