"موفقیت اقتصادی ترکیه در سال 2017 بیش از حد انتظار بود"

معاون و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه موفقیت اقتصادی کشوردرسال 2017 را بیش ازحد انتظاردانست

"موفقیت اقتصادی ترکیه در سال 2017 بیش از حد انتظار بود"

معاون و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه موفقیت اقتصادی کشوردرسال 2017 را بیش ازحد انتظاردانسته واعلام کرد ترکیه درسال 2017 به یکی از بزرگترین مراکز تولید انرژی تجدید پذیر جهان تبدیل شده است.

ماهر اونال، معاون و سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست مطبوعاتی از موفقیت بیش از حد انتظار اقتصادی کشور طی سال 2017 خبر داده و اظهار داشت:‌ "ترکیه در سال 2017 به یکی از بزرگترین مراکز تولید انرژی تجدید پذیر جهان تبدیل شد".

وی در ادامه تصریح کرد: "در این راستا ترکیه بزرگترین مناقصه انرژی خورشیدی را تحقق بخشید. به این ترتیب قیمت واحد انرژی از 20 سنت به 6.99 سنت کاهش یافت. همچنین کارخانه پانل سازی در ترکیه در حال ساخت است".

اونال همچنین خاطرنشان کرد: "بزرگترین مناقصه انرژی بادی نیزدرترکیه انجام شد که بواسطه آن قیمت هرواحد برق تولیدی از انرژی بادی از 11 سنت به 3.48 سنت رسید".

سخنگوی حزب عدالت و توسعه ادامه داد: "ترکیه امسال گام های مهمی در راستای هدایت تهدیدات و خطرات، افزایش ظرفیت دفاع ملی و کاهش وابستگی به خارج از کشور برداشت. ترکیه برای نخستین بار قرارداد مدافعه هوایی جهت استقرار سیستم تجهیزات دفاع هوایی به منظور توسعه این سیستم و راکتهای کوتاه برد امضا کرد".اخبار مربوطه