رسانه های گروهی جهان چه میگویند چهارشنبه24جوزا 1396

مروری بر اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه های گروهی جهان چه میگویند

رسانه های گروهی جهان چه میگویند چهارشنبه24جوزا 1396

آژانس خبری انگلستان رویترز با سر خط خبری" ایردوغان تجرید قطر را غیر اسلامی میداند." نوشته است:

اردوغان دراجلاس گروهی حزب عدالت و توسعه، باارزیابی مسائل آجندای روز بیان داشته است که: "مشاهده میکنیم که در خصوص قطر، اشتباهات مهمی درمیان است. به انزوا کشاندن مردم یک کشور، کاری انسانی نمیباشد و به هیچ عنوان اسلامی نیزنیست. قطرکشوری است که علیه سازمان تروریستی داعش موضعش همراه با ترکیه را نشان داده است. لطفا سعی نکنیم که دروغ بگوییم. نشان دادن قطر به شکل یک مجرم، فایده ای ندارد. کسانی که از ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه دفاع میکنند، با این تصمیماتی که میگیرند، گامهایی کهباید جبرانش ، بر میدارند." اردوغان با اظهار اینکه "کشوری که گویی حکم اعدامش صادر شده است، مورد بحث است"، گفت: "پادشاه عربستان سعودی، به عنوان یکی از بزرگان منطقه خلیج، باید این مساله را حل کند. وگامهایی که در این مسیر باید برداشته شود، پیشرو باشد.

رادیوصدای روسیه: "قورتولموش، مقامات عراقی رادعوت به تجدیدنظردررابطه با تصمیمشان نمود"

نعمان قورتولموش سخنگوی حکومت و معاون نخست وزیرترکیه، طی سخنانش پس از اجلاس  شورای وزرا، با اشاره به تصمیم حکومت منطقه ای کرد شمال عراق در خصوص همه پرسی برای استقلال، از مقامات عراقی دعوت به تجدید نظردررابطه باتصمیماتشان نمود. قورتولموش تاکید کرد ، "تیز اصلی ما، حفظ تمامیت ارضی عراق است. یک همه پرسی برای اعلام استقلال درشمال عراق، نتیجه ای غیرازبی ثباتی درکشوری که تکه تکه شده و دارای مشکلات سیاسی میباشد، نخواهد داشت. به همین دلیل، از همه مقامات عراق دعوت میکنم که تجدید نظر کرده و پیش ازبرداشتن گامهایی دراین رابطه، کمی تامل نمایند.

آژانس خبری فارس ایران اظهار داشته است که: "دررابطه با مناطق بدون درگیری در ترکیه و سوریه به تفاهم رسیدیم."

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، طی نشست مطبوعاتی هفتگی اش، اعلام داشت که طی سفرمحمدجواد ظریف وزیرامورخارجه ایران به ترکیه، دررابطه با سوریه، توافقهایی به عمل آمده است. قاسمی ابرازداشت که درخصوص مناطق بدون درگیری در سوریه به تفاهم رسیده وهم اکنون دراین رابطه به مرحله ای بسیارخوب رسیده اند. وی تاکید کرد که هم درروندآستانه وهم درموقعیتهای دیگر، قادربه انجام همکاریهای سازنده خواهیم بود.

الحیات، انگلستان مینگارد: "مصر کانال سوئز را به روی ناوهای ترک نمیبندد."

مصردرخصوص عبورکشتیهای جنگی ترک که براساس توافقنامه دفاعی مشترک میان ترکیه وقطر، به کانال سوئزعبورمیکنند، به شکلی واضح اعلام داشت که کانل سوئز، محل عبوری بین المللی میباشد وبه همین دلیل نمیتوانیم  ازعبورکشتی ها ممانعت کنیم. تنها استثنا دراین مورد، کشتیهای حامل پرچم کشورهایی که در حال جنگ با ما میباشند، هستند. تصمیم کشورهای عربی برای قطع روابط با قطر، وضعیتی به عنوان اعلام جنگ نمیباشد به همین دلیل ممانعت ازعبور کشتیها، مورد بحث نیست.

آژانس خبری فرانسه با سرخط خبری " رشد غیرمترقبه ترکیه دریک چهارم اول سال" نگاشته است:

بر اساس آمار رسمی، اقتصاد ترکیه، در ربع اول سال 2017 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 5 هیصد افزایش  داشته و این موضوع در پیش بینیهای اقتصاد دانان، رقمی بسیار بالا میباشد. این رقم، بازارهای را که انتظاررشد 3.8 فیصدی راداشتند، متعجب کرده و نشان داد که اقتصاد ترکیه که پس ازاقدام تروریستی درماه جولای سال 2016 وناموفق شدن ان، بسیارکاهش یافته بود، بازهم قدرت قبلی اش را به دست می آورد. این ارقام که از سوی سازمان آمارترکیه مشخص گردیده است، درربع اول سال 2017 رشدی جدی داشته و 10.6 فیصد افزایش داشته است.اخبار مربوطه