آردا توران، کاپبتان و ستاره فوتبال ترکیه اردوی تیم ملی را ترک کرد

آردا توران، کاپبتان و ستاره فوتبال ترکیه بعداز درگیری فیزیکی و لفظی با یکی از خبرنگاران در داخل طیاره، اردوی تیم ملی را ترک کرد

آردا توران، کاپبتان و ستاره فوتبال ترکیه اردوی تیم ملی را ترک کرد

آردا توران، کاپبتان و ستاره فوتبال ترکیه اردوی تیم ملی را ترک کرد

آردا توران، کاپبتان و ستاره فوتبال ترکیه بعداز درگیری فیزیکی و لفظی با یکی از خبرنگاران در داخل طیاره، اردوی تیم ملی را ترک کرد.اخبار مربوطه