بازدید وزیر انرژی از کشتی اکتشاف نفت ترکیه

آلبایراق از کشتی اکتشافی شرکت نفت ترکیه موسوم به بارباروس خیرالدین پاشا که در آبهای نزدیک به سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی به پژوهش های لرزه ای میپردازد، بازدید به عمل آورد

بازدید وزیر انرژی از کشتی اکتشاف نفت ترکیه

آلبایراق از کشتی اکتشافی شرکت نفت ترکیه موسوم به بارباروس خیرالدین پاشا که در آبهای نزدیک به سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی به پژوهش های لرزه ای میپردازد، بازدید به عمل آورد

برات آلبایراق وزیرانرژی ومنابع طبیعی ترکیه ازآغازفعالیتهای مربوط به حفرچاه استخراج نفت در بحیره مدیترانه تا پایان سال جاری، خبر داد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری پژوهش های لرزه ای در دستکم دو یا سه منطقه به اتمام خواهد رسید، گفت: ترکیه توسط کشتی های خود فعالیتهای مربوط به حفرچاه نفت دربحیره سیاه و بحیره مدیترانه را آغاز خواهد کرد.

برات آلبایراق با اشاره به اینکه سرمایه گذاری های بیشتری درزمینه پژوهش های لرزه ای وحفرچاههای اکتشافی انجام خواهدشدگفت که ترکیه درفعالیتهای مربوط به کشف و استخراج نفت در آبهای جمهوری ترک قبرس شمالی نقش فعالی را بر عهده خواهد داشت.اخبار مربوطه