تقدیروستایش ادوغان ازسازمان هلال احمر ترکیه

رجب طیب اردوغان درمراسم 149 امین سالگرد تاسیس سازمان هلال احمرترکیه در استانبول حضور یافت

تقدیروستایش ادوغان ازسازمان هلال احمر ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه ضمن شرکت درمراسم 149 امین سالگرد تاسیس سازمان هلال احمردرمرکزکنگره خلیج دراستانبول اعلام داشت: سازمان هلال احمرترکیه باخدماتی که بدون هیچگونه تبعیض به افراد نیازمند میرساند، درراس یکی نهادهای کمک رسانی وخیریه معروف جهان جایگاه حقیقی راحود راکسب کرده است.

رئیس جمهورترکیه درادامه سخنان خودچنین گفت: دراین برهه اززمان که جمعیت بشری درحال افزایش است، شهرهاباگذشت هرروزبزرگترمیشودوارتباط افراد ثروتمند باافراد فقیر به سختی امکان پذیرگردیده است، بجای آوردن خدمات انسانی وأمورخیریه مستلزم کوشش وتلاش بی وقفه است. سازمانهایی مانند هلال احمربا تجربیات ارزشمند خودکه درطول سالیان متمادی کسب کرده است، به این وظایف مهم انسانی جامه عمل می پوشانند.

اردوغان به سخنان خود چنین ادامه داد: سازمان هلال احمر ترکیه که با 700 شعبه خود در سطح کشوریکی ازنهادهای مدنی رایج درکشوراست، به فعالیتهای حمایتی خود درداخل و خارج ازکشورمانند گذشته، امروزنیزادامه داده وهمچنان ادامه خواهد داد. سازمان هلال احمرترکیه باخدماتی که بدون هیچگونه تبعیض به افراد نیازمند میرساند، نهادی است که در بین نهادهای کمک رسانی جهانی جایگاهی خوبی کسب کرده است. به این نهاد خیریه از رئیس آن گرفته تاداوطلبین خدمت درآن که ازشهروان ترکیه گرفته تا پاکستان، وازسومالیا گرفته تا سوریه و از عراق گرفته تا آراکان و بوسنیا هرزی گوینا با آرم هلال احمر به تمامی نیازمندان جهان به کمک و رسانیدن خدمات انسانی مبادرت میورزد، تبریک می گویم.

رئیس جمهورترکیه افزود: اگرامروزترکیه  بدون نیازبه دیگران به تنهایی میتواندبه بزرگترین عملیات کمک رسانی به پناهجویان جهان تحقق بخشد، نباید فراموش کرد که در این موفقیت بزرگ سازمان هلال احمرنقشی بسیاربزرگی را برعهده دارد. با حراست از نهادهایی مانند هلال احمرکه نتیجه فرهنگ همبستگی و کمک رسانی ما به نیازمندان است، درواقع به تامین امنیت وآرامش درکشورخود وجهان کمک میکنیم.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه سازمان هلال احمرترکیه به کشورهایی مانندسوریه، آراکان؛ میانماروپاکستان دربلایایی طبیعی کمکهای انسانی ارسال میکندگفت: درسرتاسرترکیه نیز درهنگام وقوع بلایای طبیعی سازمان هلال احمر ترکیه از واگذاری یاری های انسانی هرگز دریغ نکرده است.

رئیس جمهور ترکیه درپایان مراسم به افرادخیرکه باانجام خدمات خود شایسته دریافت جایزه شناخته شدند، تبریک گفته وتقدیرنامه اعطا نمود.اخبار مربوطه