ییلدریم: اروپا وترکیه با یک چشم اندازنو، خواهان یک شروع جدید درروابط هستند

بینعلی ییلدیریم: قبرس هم برای ترکیه وهم برای یونان موضوعی است که بایدحل شود

ییلدریم: اروپا وترکیه با یک چشم اندازنو، خواهان یک شروع جدید درروابط هستند

نخست وزیرترکیهاظهارداشت: متاسفانه اتحادیه اروپا پس ازکودتای نافرجام فرقه تروریستی فتو و همچنین در روند اصلاحات قانون اساسی کشور نگرش و برخوردی منفی نسبت به ترکیه در پیش گرفت. این موارد هیچ کمکی به توسعه  مثبت روابطتمان نخواهد داشت. همه آن را پشت سر گذاشتیم. اتحادیه اروپا و ترکیه با یک چشم اندازی جدید، خواهان یک شروع جدیدی در روابط هستند.

نخست وزیر ترکیه: مسئله قبرس هم برای ترکیه و هم برای یونان موضوعی است که باید حل شود. راه حل این مسئله باید عادلانه باشد و زمینه وجود حکومت عادلانه را فراهم سازد. باید یک راه حلی که بتواند امنیت مردم هم در بخش تُرک نشین و هم یونانی نشین در این جزیره را تضمین کند٬ به دست آید.اخبار مربوطه