اعلام تاریخ پرواز طیاره های جنگی ملی تورکیه از جانب وزیر دفاع ملی

وزیر دفاع تورکیه اعلام کرد که پروژه ساخت طیاره جنگی ملی "TF-X" تا سال 2023 به اتمام خواهد رسید

اعلام تاریخ پرواز طیاره های جنگی ملی تورکیه از جانب وزیر دفاع ملی

نورالدین جانیقلی، وزیر دفاع تورکیه که در جمع هیئت همراه بنعلی یلدریم، نخست وزیر کشور در لندن به سر میبرد در جمع خبرنگاران از اتمام پروژه ساخت طیاره جنگی ملی "TF-X" تا سال 2023 خبر داد.

وی با تاکید براهمیت پروژه ساخت طیاره جنگی ملی از نقطه نظر تورکیه گفت: "در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمامی مراحل ساخت این طیاره جنگی را به اتمام خواهیم رسانید و هیچ تاخیری صورت نخواهد پذیرفت". 

وزیردفاع تورکیه ضمن اشاره به این که این طیاره جنگی یکی ازاحتیاجات ضروری کشوراست افزود: "ازطرف بسیاری از کشورها درزمینه انتقال تکنولوژی ساخت این پروژه مورد حمایت قرارگرفتیم. انگلستان نیز دراین پروژه با ما همکاری کرد".

جانیقلی همچنین اعلام کرد: "هنوزبه طورقطع مشخص نیست اما بحث تامین برخی از احتیاجات انگلستان ازمحل این پروژه نیزدرگفتگو جریان داشت".

  • تجهیزات دفاع راکتی S-400

جانیقلی درادامه ضمن اشاره به آنکه تجهیزات دفاع راکتی S-400 نیزکه درسال 2019 به تورکیه خواهد آمد، گفت: هیچ مشکلی وجود ندارد وآن مسئله حل شد. همانطور یکه رئیس جمهورکشورنیزاعلام کردند کنترل استفاده ازآن نیزتماما‌ دراختیارماخواهد بود. سیستم تشخیص دوست ازدشمن نیزتغییرخواهد کردازاین روهیچ تهدیدی برای عناصر ناتو وجود نخواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پیش از این ازآمریکا خواستیم اما این موضوع را در سناتو مطرح نکردند به همین دلیل نتوانستیم از آن برخوردار شویم در حالیکه به آن نیاز داریم. ما نیزدرقبال تهدید موشک بالستیک نیازمند سیستم دفاع هوایی هستیم. تا به امروز نتوانستیم آن را نه ازآمریکا و نه از سایرهم پیمانانمان تامین کنیم.

وزیردفاع ملی تورکیه تصریح کرد: درمرحله اول از تجهیزات دفاعی که کنترل آن کاملا دراختیار ما خواهد بود، برخوردارخواهیم شد. در مرحله دوم نیز صاحب تکنولوژی خواهیم شد که توانایی تولید کامل یا بخش اعظم قطعات با امکانات داخلی را دارد. مرحله نخست تجهیزات دفاعی S-400 است، تصمیم زمان استفاده و استقرار آن نیز برعهده خود ما است.

  •  نقاط نظارت ایجاد شده در سوریه به 12 افزایش خواهد یافت

جانیقلی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقاط نظارت درسوریه که توسط تورکیه ایجاد شده‌اند، گفت: تا کنون فقط 3 نقطه نظارت ایجاد شده است، طبق حکم صادر شده در مذاکرات آستانه این نقاط به 12 افزایش خواهد یافت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی با بیان اینکه مذاکرات آستانه درارتباط با سوریه با موفقیت اجرایی میشود، تاکید کرد که این روند جایگزین روند در ژنو نیست بلکه حمایت ازآن است.اخبار مربوطه