آغاز نهال شانی داوطلبانه در ترکیه با پیشگامی اردوغان

با پیشگامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به نهال شانی داوطلبانه آغاز گردید

آغاز نهال شانی داوطلبانه در ترکیه با پیشگامی اردوغان

با پیشگامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به نهال شانی داوطلبانه آغاز گردید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه امروزبا شرکت دربرنامه  نهال شانی داوطلبانه در امر نهال شانی  در سرتاسر کشور پیشگام شد.

نامه ایی که رئیس جمهور تورکیه تحت عنوان " به خاطر یک ترکیه سرسبزتر " به قلم گرفت ، از سوی وزارت جنگلبانی و آبرسانی کشور به 23 میلیون خانوار فرستاده خواهد شد.

اولین نامه 21 ام ماه مارچ روز جهانی جنگل از مجتمع ریاست جمهوری ارسال خواهد گردید.

علاوه بر این جنگل شهری سلطان سیلمان قانونی که همان روز امور ساخت آن به اتمام خواهد رسید، در خلال مراسم روز جهانی جنگل بر روی عموم گشوده خواهد شد.اخبار مربوطه