مهاجرین قاچاق به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

این مهاجرین قاچاق که با مشکل یخزدگی روبرو بودند از سوی سربازان تورکیه نجات داده شدند

مهاجرین قاچاق به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

مهاجرینی که از راه های قاچاق وارد تورکیه شده بودند به علت برف و کولاک در دره ای در وان محصور ماندند

این مهاجرین قاچاق که با مشکل یخزدگی روبرو بودند از سوی سربازان تورکیه نجات داده شدند

این مهاجرین قاچاق که تبعه افغانستان و بنگلادش هستند از راه های قاچاق از طریق اولوسوالی باش قلعه وارد تورکیه شده بودند

این 40 نفر به علت برف شدید و کولاک در یک دره در مرز ایران محصور ماندند

سربازان تورکیه پس از سه روز تلاش توانستند این افراد را از خطر یخزدگی نجات دهند

این افراد به شفاخانه دولتی باش قلعه انتقال داده شدنداخبار مربوطه