انتقال حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن

حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن میباشد، به پارک فرهنگی حسن کیف انتقال داده شد