آبدات تاریخی حتوشا در گوبکلی تیپه ولایت چورم

آبدات تاریخی حتوشا در گوبکلی تیپه ولایت چورم