گردباد اوفیلا در ایرلند

طوفان و گرد باد اوفیلا، آسمان لندن را به رنگ نارنجی درآورد