عذرخواهی زنی ازیلاند جدید از مسلمانان

زن اززیلاند جدید به یکی از مساجد رفته و عذرخواهی کرد