حمله مرگباردر بزرگترین مسجد جامع در شهر لندن بالای نماز گذاران مسلمان

حمله مرگباردر بزرگترین مسجد جامع در شهر لندن بالای نماز گذاران مسلمان

در بزرگترین مسجد جامع در شهر لندن هنگامی نماز گذاران مسلمان از مسجد بعد احتم نماز بیرون میشدند، افرادی با کامیون خویش با بلند کردن صدای" مسلمانان را میکشم" موترش را بروی مسلمانان رانده باعث مرگ یک تن و مجروح شدن بیشتر از ده تن گرئیئه تست.