خوان گوایدو روزسه‌شنبه 5 مارچ جاری نیزدرسراسروینزیویلا تظاهرات ضد دولتی برگزار میکند

انتظار میرود طرفداران خوان گوایدو روزسه‌شنبه 5 مارچ جاری نیز در سراسر وینزیویلا تظاهرات ضد دولتی برگزار کنند.

گفتنی است خوآن گوآیدو، رئیس مجلس ملی وینزیویلا روز چهارشنبه 23 جنوری امسال بعد از تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس، خود را رئیس‌جمهور موقت این کشور اعلام کرد.