ویدئویی گرامیداشت یاد شهداو نبرد بحری چناق قلعه

جریان نبرد بزرگ چناق قلعه، محل نبرد دایمی حق علیه باطل....

جملات بیانگر روح، موضع، تاریخ و واقعات جنگ رهایی بخش ملی تورکیه:

"آناتولی وطن هزاران ساله ماست. زندگی در یک چنین بهشتی هزینه سنگینی دارد. این جا محل نبرد دایمی حق علیه باطل است. در این خاکها نمیتوانی با فرود آوردن سر تسلیم زندگی کنی. ذره ذره یی از خاکهای این سرزمین نشانی از خون شهداست، در همه جای این خاک عرق جبین ریخته شده است. این جا دیار خورشیدهایی است که به خاطر سرافراز ماندن هلال ماه غرق درخون شدند و بدون کفن خوابیدند. این جغرافیای بی نظیر مظهر تجلی قدرت این ملت شده است. حماسه چناق قلعه، اولین حماسه قهرمانی این ملت نیست، آخرین آن نیز نخواهد بود. اگر میخواهی از این حماسه اثردریافت کنی، دریک وجب زیر این خاک نظر بیافگن! اگر میخواهی بدانی حماسه آفرینان بعدی چه کسانی خواهند بود، به چشم اطفال و نوجوانان این مرز وبوم نگاه کن! اردو و ژاندارم که با عشق و صداقت به جمهوری تورکیه وفادار است، با روح، اعتقاد و ایمان موجود در آنافارتالار و قرچ تپه بسیارمفتخراست که 180 سال سابقه خدمت به این ملت عزیز را دارد."