پر سوريې باندې د رژيم د كېمياوي وسلو بريدونه

ESED-TÜRKÇE-SAĞDAN-09-04-2018_pestuca.jpg |

ESED-TÜRKÇE-SAĞDAN-09-04-2018_pestuca.jpg

پر سوريې باندې د رژيم د كېمياوي وسلو بريدونه 


پيوندونه: