ترکیه د مځکې پر سر جنت دی

ترکیه  د مځکې په سر جنت  دی  ، ستاسې د راتګ  انتظار باسي.


پيوندونه: