ټرکي پیلوټانو د اف ۳۵ ډوله الوتکو سره په الوتنو پيل وکړ

ترکیې د جنګي الوتکو پیلوټان چې د پنځم نسل اف ۳۵ ډوله الوتکو  د پیلوټۍ  د روزنیز پروګرام په چوکاټ کې امریکا  ته تللی دی  د لومړي ځل لپاره د اف ۳۵ ډوله پرمختللې الوتکې سره  الوتنه وکړه.


پيوندونه: