فرکانس

برنامه های فارسی:
 

 

از ساعت 13 - 14.30 به وقت تهران  از ساعت 19.30 - 20.30 به وقت تهران 

موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11795 کیلوهرتس

ماهواره های :

Turksat-4 : وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتس و میزان سمبل 27500

Thaicom-3 : وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتس و میزان سمبل 13333

Optus-D2 : وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتس و میزان سمبل 2500

موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 6070 کیلوهرتس

ماهواره های :

Turksat-4 : وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتس و میزان سمبل 27500

Thaicom-3 : وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتس و میزان سمبل 13333

Optus-D2 : وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتس و میزان سمبل 2500