موج تظاهرات اعتراض آمیز در یونان

صدها بازنشسته از مناطق مختلف یونان با هجوم به شهر آتن بر علیه سیاست های ریاضت کشی حکومت این کشور دست به تظاهرات زدند

موج تظاهرات اعتراض آمیز در یونان

صدها بازنشسته از مناطق مختلف یونان با هجوم به شهر آتن بر علیه سیاست های ریاضت کشی حکومت این کشور دست به تظاهرات زدند.

حدود 2500 بازنشسته بنابه دعوت سندیکاهای وابسته به جبهه کارگران مبارز در میدان کوجیاس آتن تجمع کرده و بسوی ساختمانهای وزارتخانه های کار و دارایی راهپیمایی کردند.

تظاهرات کنندگان تدابیر اقتصادی اتخاذ شده از سوی حکومت آتن را که انتظار می رود در سال 2019 اجرایی شود، مورد اعتراض قرار داده و پلاکاردهایی با مضمون " دست از حقوق مان بردارید " حمل کردند.

تظاهرات اعتراض آمیز که دو ساعت بطول کشید بدون وقوع حادثه ایی پایان یافت.

بازنشسته گان در یونان بعلت بحران اقتصادی و سیاست های ریاضت کشی حکومت این کشور حدود 40 درصد حقوق ماهانه خود را از دست دادند.

بازنشسته گان بر علیه تدابیر مالی جدید متمادیا دست به تظاهرات می زنند.خبرهای مرتبط