کارت دعوت عروسی آینه ای آلیشان و بوسه وارول

کارت دعوت عروسی آلیشان و بوسه وارول حاضر شد

کارت دعوت عروسی آینه ای  آلیشان و بوسه وارول

آلیشان و بوسه وارول که روز 6 می ازدواج خواهند کرد، کارت دعوتشان را به میهمانان ارسال میکنند. کارت دعوت این زوج که مدلی براق میباشد، باعث میشود تا کسانی که پاکت کارت را باز میکنند، خود را در داخل کارت دعوت مشاهده کنند.

چاغلا شیکل مانکن مشهور ترک که از دوستان صمیمی آلیشان میباشد، کارت دعوت آلیشان و بوسه را در حساب اینستاگرامش منتشر کرد.

این زوج هفته گذشته، آمادگیها برای رفتن به منزل جدیدشان را آغاز کرده اند.خبرهای مرتبط