مهتران موجب شور و هیجان مسکو شد

گروه مهتران با هنرنمایی در فستیوال ترکیه که در مسکو پایتخت روسیه ترتیب یافت، مورد توجه خاص تماشاگران قرار گرفت

مهتران موجب شور و هیجان مسکو شد

گروه مهتران با هنرنمایی در فستیوال ترکیه که در مسکو پایتخت روسیه ترتیب یافت، مورد توجه خاص تماشاگران قرار گرفت.خبرهای مرتبط