میمون عنکبوتی متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان

میمون عنکبوتی مرتبا در حالی که در آغوش مادرش است دیده می شود

میمون عنکبوتی متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان
میمون عنکبوتی متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان
میمون عنکبوتی متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان

میمون عنکبوتی سرسیاه متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان، مرتبا مادرش را بغل می کند.

 

 

میمون عنکبوتی سرسیاه متولد شده در باغ وحش چستر انگلستان، مرتبا مادرش را بغل می کند.

 

 خبرهای مرتبط