روم قلعه، قلعه رم در غازی آنتپ

در این شبه جزیره ورزشهای آبی و تورهای سفر با کشتی های تفریحی ترتیب می یابد

روم قلعه، قلعه رم در غازی آنتپ
روم قلعه، قلعه رم در غازی آنتپ
روم قلعه، قلعه رم در غازی آنتپ

روم قلعه که یک قلعه متعلق به رومیان در غازی آنتپ است، تبدیل به یکی از مهمترین اماکن برای توریزم زیردریایی می شود. روم قلعه در طول تاریخ میزبان تمدن های مختلف بوده و یکی از مراکز مهم مسیحیان بوده است. قلعه امروزه از سه سمت با سد بیره جیک احاطه شده و یک شبه جزیره محسوب می شود. در این شبه جزیره ورزشهای آبی و تورهای سفر با کشتی های تفریحی ترتیب می یابد. 

 

روم قلعه که یک قلعه متعلق به رومیان در غازی آنتپ است، تبدیل به یکی از مهمترین اماکن برای توریزم زیردریایی می شود. روم قلعه در طول تاریخ میزبان تمدن های مختلف بوده و یکی از مراکز مهم مسیحیان بوده است. قلعه امروزه از سه سمت با سد بیره جیک احاطه شده و یک شبه جزیره محسوب می شود. در این شبه جزیره ورزشهای آبی و تورهای سفر با کشتی های تفریحی ترتیب می یابد. 

 خبرهای مرتبط