بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد

پرواز آزمایشی 150 دقیقه ای بدون بروز مسئله ای پایان یافت

بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد
بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد
بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد

بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد

پرواز آزمایشی 150 دقیقه ای بدون بروز مسئله ای پایان یافت. 

Roc بزرگترین هواپیمای جهان که بمنظور پرتاب راکت از هوا به مدار زمین طراحی شده است، برای اولین بار به پرواز در آمد.خبرهای مرتبط