یکی از بزرگترین الماسهای آبی در افریقای جنوبی

انتظار میرود که این الماس آبی تا پایان سال فروخته شود.

یکی از بزرگترین الماسهای آبی در افریقای جنوبی

شرکت الماس اوکاوانگوی دولت بوتسوانا، یکی از کشورهای افریقای جنوبی، بزرگترین الماس آبی را که تا کنون در کشور وجود داشته است، به نمایش گذاشت.

بر اساس بیانیه صادره از سوی این شرکت، اعلام گردید که به این الماس آبی 20 قراتی که پس از یافته شدن، برق انداخته شده است، نام "آبی اوکاوانگو" داده شده است.

در این بیانیه، همچنین ابراز گردید که تاکنون یک چنین الماس آبی که در کل جهان نیز به ندرت یافته میشود، در کشور یافته نشده است.

انتظار میرود که این الماس آبی تا پایان سال فروخته شود.خبرهای مرتبط