رالی داکار، یکی از دشوارترین مسابقات جهان

رالی داکار، یکی از دشوارترین مسابقات جهان | رالی داکار در پرو، بولیوی و آرژانتین برگزار میگردد. این رالی روز 6 ژانویه آغاز شده و تا روز 20 ژانویه ادامه خواهد داشت. این مسابقه، یکی از دشوارترین مسابقات جهان میباشد- یکی از رانندگان در حال استراحت در میان مسابقه

رالی داکار، یکی از دشوارترین مسابقات جهان

رالی داکار در پرو، بولیوی و آرژانتین برگزار میگردد. این رالی روز 6 ژانویه آغاز شده و تا روز 20 ژانویه ادامه خواهد داشت. این مسابقه، یکی از دشوارترین مسابقات جهان میباشد.


برچسب ها: آرژانتین , بولیوی , پرو , رالی داکار