داده های درآمد ناخالص ماه نوامبر بخش صنایع ترکیه

در آمد ناخالص صنایع ترکیه در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1 ممیز 7 درصد افزایش یافت

داده های درآمد ناخالص ماه نوامبر بخش صنایع ترکیه

 

در آمد ناخالص صنایع ترکیه در ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1 ممیز 7 درصد افزایش یافت.

اداره آمار ترکیه داده های شاخص درآمد ناخالص صنایع در ماه نوامبر سال گذشته را اعلام کرد.

براساس داده های مذکور، شاخص درآمد بخش صنایع ماه نوامبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1 ممیز 8 درصد افزایش پیدا کرده است.

با بررسی بخشهای جنبی صنایع، چنین مشاهده می شود که در این دوره شاخص بخش معادن 23 ممیز 4 درصد و شاخص بخش صنایع تولید نیز 28 ممیز 8 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط