اعلام اهداف اقتصادی جدید ترکیه

برنامه اقتصادی جدید ترکیه از سوی برائت آلبایراک اعلام گردید

اعلام اهداف اقتصادی جدید ترکیه

برائت آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه اعلام کرد : برنامه جدید اقتصادی ترکیه را بر روی سه اصل اساسی استوار ساخته ایم این اصول عبارتند از  تامین توازن ، دیسیپلین و تغییر .

وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه گفت : اهداف برنامه اقتصادی ترکیه با واقعیات کشور هماهنگی داشته و با قدرت سریع تصمیم گیری اقتصادی در طول سه سال آینده تحقق خواهد یافت.

در برنامه اقتصادی جدید ترکیه، نرخ تورم 20.8 درصدی برای 2018، 15.9 درصدی برای سال 2019، 9.8 درصدی برای سال 2020 و 6 درصد برای سال 2021 هدف گذاری شد.

اهداف رشد اقتصادی برنامه جدید اقتصادی در ترکیه، رشد 3.8 درصدی برای سال 2018، 2.3 درصدی برای 2019، 3.5 درصدی برای سال 2020 و 5 درصدی برای سال 2021 اعلام شد.خبرهای مرتبط