خبر فوری ـ سخنان اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی خطاب به اتحادیه اروپا اعلام کرد : اگر ترکیه را به عضویت اتحادیه اروپا نخواهید پذیرفت، آن را صراحتا اعلام کنید

خبر فوری ـ سخنان اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی خطاب به اتحادیه اروپا اعلام کرد : اگر ترکیه را به عضویت اتحادیه اروپا نخواهید پذیرفت، آن را صراحتا اعلام کنید.  خبرهای مرتبط