انتقاد مخرب دیگران هرگز ما را از راه منصرف نخواهد كرد

نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اینکه کشور با اجماع ملی به تحکیم ثبات، اتحاد و رشد خود ادامه خواهد داد، گفت: اقدامات مخرب و سراسر انتقاد دیگران هرگز ما را از راه خود باز نخواهد گذاشت

انتقاد مخرب دیگران هرگز ما را از راه منصرف نخواهد كرد

بنعلی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه امروز طی سخنانی در استان نیغده اظهار داشت: "ترکیه با اجماع ملی به تحکیم ثبات، اتحاد و رشد خود ادامه خواهد داد. انتقاد مخرب دیگران هرگز ما را از راه منصرف نخواهد كرد".

وی افزود: تمام جهان می دانند که حملات و تجاوزهایی که از مرزهای جنوبی عليه ترکیه و مردم ما انجام می شود بدون پاسخ نخواهد ماند".

یلدریم تصریح کرد: "با کسانی که قصد دارند با اقدامات تروریستی در داخل و خارج به این کشور آسيب برسانند مقابله به مثل خواهد شد".خبرهای مرتبط