دستگیری 27 مهاجر قاچاق در تکیرداغ

در شهرستان سلیمان پاشای تکیرداغ 27 شهروند پاکستان که در تلاش خروج غیرقانونی به خارج از کشور بودند دستگیر شدند

دستگیری 27 مهاجر قاچاق در تکیرداغ

در شهرستان سلیمان پاشای تکیرداغ 27 شهروند پاکستان که در تلاش خروج غیرقانونی به خارج از کشور بودند دستگیر شدند. 

اکیب های ژاندارمری استان به دنبال دریافت خبر وجود یک گروه در نزدیکی های محله قلیچلی علیا، این مهاجرین قاچاق را در کنار جاده دستگیر کردند. 

27 شهروند پاکستان که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده و در صدد خروج قاچاق به خارج از کشور بودند به فرماندهی ژاندارمری استان منتقل شدند. 

این افراد به دنبال کنترل سلامتی، به مدیریت اداره مهاجرین تکیرداغ فرستاده شدند. 

 

 خبرهای مرتبط