مهد تمدن از فراز آسمان به تصویر کشیده شد

تصاویری از "مسجد ابو منوچهر"، "کلیسای آمناپرگیچ"، "Ani"، "کلیسای آنی"، "کلیسای دیکران هوننتز" و "کلیسای ابوقمیر پهلوانی" که در خرابه آنی که در لیست میراث فرهنگی یونسکو با نامهای "شهر جهانی"، شناخته میشود جای گرفته است، توسط یک هواپیمای بدون سرنشین ضبط شده و تماشاچیان را متحیر میکند. 


برچسب ها: مهد تمدن , تمدن