عملیات نجات فیل در تایلند

در یکی از مناطق شمالی تایلند برای نجات یک فیل که بعلت جاری شدن سیل ناگهانی برای مدت دو روز در یک کانال آبی گرفتار شده بود، صدها روستایی بسیج شدند. 

درپی این عملیات موفقیت آمیز فیل نجات داده شده و برای بهبودی اش از سوی دامپزشک ها واکسن شد.